BIJ OVERLIJDEN

Neem bij overlijden direct contact op met onze uitvaartleider:
Mevrouw Wiepie Hoekstra
Telefoonnummer: 06-53217831
Zij is 24 uur per dag bereikbaar.

Hier komt de leden informatie

Algemeen: vereniging

Bestuur: vereniging

Laatste wensen: vereniging

Klachtenprocedure:

Onze vereniging is lid van de overkoepelende brancheorganisatie Nardus. De leden van Nardus kennen een klachtenregeling bij geschillen op uitvaartverzorgingsgebied.

Als u een klacht hebt, proberen we in onderling overleg met u tot een oplossing te komen. Hiervoor hanteren we een interne klachtenprocedure. Lukt het niet tot een aanvaardbare oplossing te komen dan staat er een aantal mogelijkheden open. U kunt uw klacht of geschil voorleggen aan de ombudsman. De uitspraak van de ombudsman is bindend, althans de leden van Nardus respecteren deze altijd.

Betreft het een klacht over een uitvaart, dan is de uiterste termijn waarbinnen de klacht ingediend moet worden 21 dagen na de datum van de uitvaart. In het geval dat het een klacht over de uitvaartnota betreft, moet deze binnen 14 dagen na de notadatum zijn ingediend.

 Nardus Norm

Algemene voorwaarden Nardus

Huishoudelijk reglement

Bestuursreglement Minnertsga

conceptakte statutenwijziging Uitvaartvereniging Minnertsga