Verslag 135e Algemene Ledenvergadering van de uitvaartvereniging Minnertsga, gehouden op 9 maart 2022.

Opening.
Durk Miedema heet de 5 aanwezige leden welkom. Er zijn 8 leden afwezig met kennisgeving.

De namen van de overledenen worden opgelezen en er wordt een moment stilte gehouden.

In 2021:
Er zijn 20 leden overleden en 4 waarvan de uitvaart door een andere uitvaartverzorger is geregeld. Af legsters zijn 15 keer in actie geweest, dragers 9 keer en er is 7 keer door familie zelf gedragen. Er waren 3 crematies, er is 4 keer door derden een beroep op de vereniging gedaan. De aula is 8 keer gebruikt.

Ingekomen stukken.
Er is een ingekomen stuk, dit wordt doorgeschoven naar punt 5.

Notulen.
De notulen van 2021 worden voorgelezen en goedgekeurd.

Jaarverslag penningmeester.
Financieel verslag is uitgedeeld en Dirk Schotanus licht het toe. Er zijn geen vragen en Dirk wordt bedankt voor zijn werk.

Voorstel bestuur.

  • Vergoedingsbedrag van de fondsleden vast te stellen op € 1.350,00 per sterfgeval.
  • Vergoedingsbedrag van de contributieleden vast te stellen op € 1.500,00 per sterfgeval.
  • Contributie vast te stellen op € 32,50 per lid.

Eerst wordt in de ingekomen brief voorgelezen, waarbij het lid bezwaar maakt tegen op opsplitsing van de leden en de verlaging van de vergoedingsbedragen.

Ook voor het bestuur was dit een moeilijk besluit maar de financiële reserves laten geen andere keuze toe. Vanaf het begin zijn er uitgangspunten gehanteerd die achteraf een andere uitkomst geven bij de fondsleden. Ook voor de Actuariële Reserve zijn er in het verleden fouten gemaakt bij het invullen van de leden en hierdoor heeft het te lang geduurd voordat er een correcte AR is vastgesteld. Niemand van de vergadering is gelukkig met deze situatie maar we hebben geen keus en de vergadering stemt voor het voorstel van het bestuur op alle 3 de onderdelen.

Verslag financiële commissie.
Bouke Kootstra komt binnen bij de vergadering. Bouke heeft samen met Hessel Miedema de controle gedaan en melden dat de boekhouding er keurig uitziet. Bouke wordt bedankt. Volgend jaar zitten in de financiële commissie, Bouke Kootstra en Hotze van Stralen. Piet Haarsma is reserve lid.

Bestuursverkiezing.
Durk Miedema zit voor de laatste keer als voorzitter van deze vereniging aan tafel. Durk is in 2000 begonnen, is dus 22 jaar voorzitter geweest. Durk heeft het met veel plezier gedaan. Dirk Schotanus bedankt Durk met bloemen en een cadeaubon.
Heel mooi is dat er een nieuwe voorzitter is gevonden, Johannes Zoodsma. Johannes kon door andere afspraken vanavond niet aanwezig zijn.

Voorstel bestuur.
Statutenwijziging.
De huidige statuten van de vereniging dateren van 1997. In 2020 is het verenigingsrecht gewijzigd daarom zijn er aanpassingen nodig.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Naast leden kunnen er ook donateurs worden toegelaten. Deze hebben het recht door de vereniging begraven te worden, maar krijgen geen vergoeding.
  • De zittingsduur in het bestuur wordt van 5 jaar naar 4 jaar teruggebracht. Met een maximum van 2 keer verlengen.
  • De actuariële reserve wordt ook opgenomen in de statuten en wordt vastgesteld op 105%.

Samenwerking aan te gaan met “Twente”
Er is een verzoek van verzekeringmaatschappij “Twente” of zij bij onze leden een deur aan deur actie mogen ondernemen om aanvullende verzekering af te sluiten. Bij niet leden zal er ook gevraagd worden om lid of donateur van onze verenigeng te worden. “Twente” doet vooraf een brief bij de deuren langs.
Dit voorstel wordt door de vergadering goed bevonden.

Wat verder ter tafel komt.
De aula is bijna klaar. Betonvloer ligt erin. Nog nieuw linoleum en dan schoonmaak.

Er zijn nog 3 aflegsters, we moeten op zoek naar 2 nieuwe aflegsters.

Er is ook een drager minder door het stoppen van Henk. Er kunnen 2 nieuwe dragers bij.

Rondvraag.
Er zijn geen vragen bij de rondvraag.

Sluiting.
Voor de laatste keer bedankt Durk Miedema de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.