Verslag 136e Algemene Ledenvergadering van de uitvaartvereniging Minnertsga, gehouden op 9 maart 2023.

 1. Opening en welkom door Johannes Zoodsma.

Aanwezig 12 leden, afwezig met kennisgeving leden.

De namen van de overledenen worden opgelezen en er wordt een minuut stilte gehouden.

 1. Mededelingen en/of ingekomen stukken.

Mededelingen: er zijn 17 uitvaarten verzorgd, de gemiddelde leeftijd was 87 jaar. Afleggen door vereniging: 11 keer, 3 keer door derden, 3 keer door familie. Uitvaart verzorgd door Wiepie 10 keer, door Ritske 5 keer en 2 keer door derden.
7 keer zelfdragend.
Er was 1 keer een crematie.

Sybren Bouma stopt als drager.
Arjen Bruinsma heeft zich aangemeld als drager.
Er is wel behoefte aan nieuwe dragers, vooral in de vakantieperiode is het nu lastig plannen.

Nicolien Ennema maakt aula gebouw schoon, periodiek en na gebruik.

Uitvaartverzekering Twente is nog niet langs de leden geweest voor benadering afsluiten verzekering. Door corona is dit uitgesteld. W.s. volgend jaar.

 1. Lezen notulen vorige vergadering.

Na het lezen komt nog de opmerking over verschil van uitkering tussen contributieleden en fondsleden. Mw. Calsbeek maakt deze opmerking, en voelt zich hier nog steeds niet tevreden over. Ook het bestuur zegt hier niet gelukkig meet te zijn, maar ziet geen andere mogelijkheid om de actuariële reserve weer op peil te krijgen.  We sluiten de discussie af met de opmerking dat het verschil niet groter moet worden.

 

 1. Jaarverslag penningmeester.

Dirk geeft een toelichting op het financieel verslag. Hier zijn geen vragen over.

Aalzen de Haan heeft een vraag over kinderen onder de 18 jaar, als die niet ingeschreven worden na geboorte door hun ouders, en de situatie doet zich voor dat er een jong kind komt te overlijden, is er dan recht op uitkering?
Hier volgt meestal een informeel overleg op bij bestuur, bij babysterfte is er geen discussie, dan volgt er een uitkering aan de ouders.
J. Hoekstra geeft aan dat het wel verstandig is dit in het huishoudelijk reglement vast te leggen, hoe wij hier in de vereniging mee omgaan.
In de uitnodiging staat weer duidelijk aangegeven om wijziging in gezinssituatie door te geven. Hier wordt lang niet altijd gehoor aan gegeven. Het is voor Dirk erg lastig en moeilijk om adressen die gewijzigd zijn te achterhalen.

 1. Verslag financiële commissie en benoeming nieuw lid.

Bouke Kootstra en Hotze van Stralen hebben de financiën bij Dirk gecontroleerd. Alles was tiptop in orde. Dirk wordt bedankt voor zijn werk!! In de nieuwe kascommissie zitten nu Hotze van Stralen en Piet Haarsma. Aalzen de Haan is reserve lid.

Er worden nog wat gedachten gewisseld over de leden met onbekende adressen. Hoe lang is er bijvoorbeeld na overlijden nog recht op uitkering, wanneer verjaart dit? Dit moet nagevraagd worden bij de notaris.

 1. Voorstel bestuur.

Het vergoedingsbedrag van de fondsleden vast te stellen op Euro 1.350,00 (2023).
Het vergoedingsbedrag van de contributieleden vast te stellen op Euro 1.500,00. (2023).
De contributie vast te stellen op Euro 32,50 per jaar. (2023).

 1. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar: de heer Siem Sijbesma en mevrouw Sijke Holwerda-de Haan. Onder applaus worden Siem en Sijke weer voor vier jaar verwelkomd in het bestuur.

Dirk Schotanus geeft aan dat hij na het komende jaar na 30 jaar stopt als penningmeester. We hopen het komende jaar een nieuwe penningmeester te kunnen vinden.

 1. Wijziging statuten van de vereniging.

De statuten dateren van 1997. In 2020 is het verenigingsrecht gewijzigd en hierdoor moeten ook onze statuten worden aangepast.De belangrijkste wijzigingen zijn:
-Naast leden kunnen ook donateurs worden toegelaten.
-De zittingsduur van het bestuur wordt teruggebracht naar 4 jaar.
-De Actuariële Reserve wordt nu opgenomen in de statuten en ook het dekkingspercentage wordt vastgelegd.
Deze punten zijn vorig jaar al besproken, als toevoeging komt er nog bij:
-De mogelijkheid van de vereniging om onroerend goed te verkopen. Dat is nu niet het geval.

Vraag uit de vergadering: wat krijg je als donateur van de vereniging?
Een donateur betaalt 7,50 euro per jaar. Kan gebruik maken van de diensten van de uitvaartvereniging met korting op de personeelskosten.
Een niet-lid, krijgt geen korting en kan eventueel geweigerd worden door de vereniging.

 1. Rondvraag.

Piet Haarsma merkt op dat er nu een mooie schutting geplaatst is naast het plein, maar dat er nog veel rommel/puin ligt. Jelle Wiersma heeft toegezegd dit binnenkort op te ruimen. De rok om de baar is gerepareerd door Durk Boersma.
Johannes voegt nog toe dat bij de evaluaties na de verzorgde uitvaarten de beoordeling zeer positief is.

  10. Sluiting

Johannes sluit de vergadering en wenst ieder wel thuis.
We praten nog even na bij een drankje.